ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Αναλυτικότερα

1. Την πλήρη καταμέτρηση των ενσήμων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και την καταγραφή του ασφαλιστικού τους ιστορικού ανά εντασσόμενο Ταμείο (π.χ Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ).

2. Την παροχή συμβουλευτικής σε όλες τις κατηγορίες των  ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (Δημόσιο, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ.), σχετικά με τις προϋποθέσεις άμεσης θεμελίωσης του δικαιώματός τους σε συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, ενημερώνονται οι πελάτες μας για όλες τις εναλλακτικές περιπτώσεις συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ (εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης, χρήση πλασματικών ετών, αναγνώριση χρόνου ασφάλισης κλπ.), ενώ ταυτοχρόνως τους παρέχεται και υπολογισμός του ύψους της σύνταξής τους, τόσο για την κύρια (ΕΦΚΑ) και επικουρική τους ασφάλιση (ΕΤΕΑΕΠ), όσο και για τις εφάπαξ παροχές τους. Με την ανωτέρω εμπεριστατωμένη ανάλυση, οι πελάτες μας αποκτούν μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για την προοπτική συνταξιοδότησής τους και τον ακριβή χρονικό ορίζοντα υλοποίησής της, τους τρόπους ταχύτερης θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, αλλά και τα οικονομικά αποτελέσματα της επιλογής τους, ώστε να σταθμίσουν, με την καθοδήγησή μας, εάν η απόφαση συνταξιοδότησης θα αποβεί συμφέρουσα στο μέλλον. Και τούτο, διότι θεωρούμε πως η σύνταξη δεν αποτελεί πάντα μονόδρομο, αλλά απλώς διέξοδο.

3. Την πλήρη προετοιμασία και διεκπεραίωση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ (ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών, μεταβάσεις και επαφές στα Ταμεία με τους αρμόδιους χειριστές των συνταξιοδοτικών φακέλων για τον έλεγχο της πορείας της υπόθεσης, παρακολούθηση της διαδικασίας έως και την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης).

4. Τη σύνταξη γνωμοδοτικών σημειωμάτων για άτομα και επιχειρήσεις, αναφορικά με παντός είδους Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά ζητήματα (π.χ απασχόληση συνταξιούχων, παράλληλη ασφάλιση σε 2 Ταμεία - διπλοσυνταξιούχοι, υπολογισμός εισφορών μελών Δ.Σ εταιρειών κλπ.).

5. Την άσκηση όλων των προβλεπόμενων νόμιμων μέσων για την αποτελεσματική προστασία και δικαστική διεκδίκηση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, με εκπροσώπηση όλων των κατηγοριών των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, αλλά και των εταιρειών/επιχειρήσεων (αναφορές/καταγγελίες, εξώδικες διαμαρτυρίες, αιτήσεις θεραπείας/ενστάσεις/ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών, αγωγές/προσφυγές και κάθε άλλο ένδικο μέσο προσωρινής ή οριστικής προστασίας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων της πολιτικής και διοικητικής δικαιοσύνης).

6. Την παροχή συμβουλευτικής σε εταιρείες/επιχειρήσεις ως προς τη διαχείριση των Ασφαλιστικών-Συνταξιοδοτικών θεμάτων του προσωπικού τους (έλεγχος των ασφαλιστικών κλάσεων/κατηγοριών/ενσήμων/εισφορών του προσωπικού, βάσει των ειδικοτήτων απασχόλησής του, μελέτη της προοπτικής συνταξιοδότησης των εργαζομένων της επιχείρησης, κατόπιν εκτίμησης της εργασιακής πορείας τους εντός της επιχείρησης, αλλά και των προϋπηρεσιών τους, κατάρτιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού πλάνου για το προσωπικό της επιχείρησης, ώστε να αποτελέσει «οδηγό» για τον επιχειρηματία, ως προς τη διαχείριση των Ασφαλιστικών-Συνταξιοδοτικών θεμάτων του κλπ.).

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ​

 

Αναλυτικότερα

 • Το δικηγορικό μας γραφείο με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης αναπηρικής σύνταξης με όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την κατάθεση της αίτησης, έκδοσης παραπεμπτικού (αν απαιτείται), αίτηση επιδείνωσης, ενημέρωση για το ραντεβού που θα οριστεί από τα ΚΕΠΑ.

 

 • Παρέχει νομικές συμβουλές στις συντάξεις αναπηρίας (Επιτροπές ΚΕΠΑ), στα επιδόματα αναπήρων (εξωιδρυματικό ή παραπληγίας, κίνησης, συμπαράστασης, τυφλότητας κλπ), στα προνοιακά επιδόματα (ΟΠΕΚΑ). Αναλαμβάνει α) την μελέτη των εισηγητικών φακέλων, των ιατρικών εγγράφων και παρέχει εμπεριστατωμένη ενημέρωση προκειμένου να χορηγηθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ποσοστό αναπηρίας 67% ή 80%. β) Καταθέτει ενστάσεις κατά αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.) και της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Β.Υ.Ε.) για να επανεξεταστούν τα αιτήματα των αιτούντων ενώπιον της Τ.Δ.Ε. του εκάστοτε ασφαλιστικού φορέα. γ) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης της ΤΔΕ αναλαμβάνει και την δικαστική διεκδίκηση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

 • Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές συμβουλές σχετικά με τις αναπηρικές συντάξεις  στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών στη Θεσσαλονίκη. 

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλυτικότερα

1. Την παροχή συμβουλευτικής και τη σύνταξη ενημερωτικών- γνωμοδοτικών σημειωμάτων για άτομα και επιχειρήσεις, αναφορικά με παντός είδους ζητήματα Εργατικού Δικαίου (π.χ νομιμότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας, ορθός υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης, διάκριση μισθωτής και ανεξάρτητης εργασίας, απασχόληση σε 1-3 εργοδότες, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 9 Ν. 4387/2016 κλπ.).

 

2. Την εκπροσώπηση ατόμων και Εταιρειών/Επιχειρήσεων ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), σε περιπτώσεις επιβολής προστίμων για διάφορες παραβάσεις της Εργατικής νομοθεσίας ή κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του εργαζόμενου/εργοδότη για τη διενέργεια εργατικής διαφοράς. Στο πλαίσιο της ανωτέρω εκπροσώπησης, κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας, για λογαριασμό του πελάτη μας, αναλυτικό υπόμνημα προς υποστήριξη των απόψεών του.

 

3. Την εξωδικαστική επίλυση διαφορών Εργατικού Δικαίου μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων (με εξώδικες οχλήσεις, διαπραγματεύσεις κλπ.), με σκοπό την επίτευξη μιας συμβιβαστικής συμφωνίας προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών. Πολλές φορές, ένας άμεσος συμβιβασμός αποδεικνύεται στην πράξη πολύ πιο αποτελεσματικός, σε σχέση με μια άγονη και χρονοβόρα δικαστική διαδικασία.

 

4. Την άσκηση όλων των προβλεπόμενων νόμιμων μέσων για την αποτελεσματική προστασία και δικαστική διεκδίκηση των εργατικών δικαιωμάτων (καταγγελία σύμβασης εργασίας, διεκδίκηση δεδουλευμένων μισθών, υπερωριών, επιδομάτων και δώρων,

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλυτικότερα


Οικογενειακό, Διαζύγιο, Επιμέλεια τέκνων, Διατροφή

 • Παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε θέματα οικογενειακού δικαίου, συναινετικά διαζύγια, διαζύγια με αντιδικία, γονική μέριμνα, επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία τέκνων, διατροφή συζύγων και τέκνων, αστικές και ποινικές συνέπειες από την αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών, μετοίκηση συζύγου, χρήση οικοσυσκευής, ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινή διαταγή, αγωγή για τα αποκτήματα στο γάμο.


Υιοθεσία – Δικαστική Συμπαράσταση

 • Πλήρης και εμπεριστατωμένη νομική υποστήριξη σε υποθέσεις υιοθεσίας και δικαστικής συμπαράστασης


Κληρονομικό Δίκαιο

 • Δημοσίευση διαθήκης, έκδοση κληρονομητηρίου, παροχή νομικών συμβουλών και οδηγιών σχετικά με κάθε θέμα που αφορά αποδοχή, αποποίηση κληρονομίας, αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, κληρονομιά χωρίς διαθήκη (εξ αδιαθέτου), νόμιμη μοίρα κληρονόμων, αποκλήρωση.


Σύσταση σωματείων, συλλόγων, αστικών εταιρειών και εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομική συνδρομή και επίλυση κάθε προβλήματος σχετικού με τη λειτουργία τους.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλυτικότερα

Το γραφείο μας αναλαμβάνει, επίσης, τον χειρισμό υποθέσεων διοικητικού δικαίου, ειδικευόμενο κυρίως στους παρακάτω τομείς:

- Προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων.    

- Προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως κατά παντός τύπου διοικητικών πράξεων.

- Αγωγές αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Τ.Α.

- Φορολογικές παραβάσεις.

- Πολεοδομικό και χωροταξικό δίκαιο.

- Εκπροσώπηση ενώπιον δημόσιων και φορολογικών αρχών

- Δίκαιο μετανάστευσης και αλλοδαπών (Έκδοση αδειών διαμονής, αιτήσεις θεραπείας και αιτήσεις ακύρωσης κατά απορριπτικών αποφάσεων, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, διαγραφή από ΕΚΑΝΑ, οικογενειακή επανένωση, προστασία από απελάσεις, αιτήσεις για χορήγηση ασύλου κ.ο.κ)

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλυτικότερα

 • Σύσταση σωματείων, συλλόγων, αστικών εταιρειών και εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομική συνδρομή και επίλυση κάθε προβλήματος σχετικού με τη λειτουργία τους.Μισθώσεις, Εξώσεις, Κοινόχρηστα

 • Παροχή πλήρους νομικής προστασίας με ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμισθώνουν ακίνητα για οποιαδήποτε χρήση. Διαπραγμάτευση και σύνταξη μισθωτηρίων συμφωνητικών για επαγγελματική μίσθωση και μίσθωση κατοικίας. Αγωγή εξώσεως, διαταγή απόδοσης μισθίου, διαταγή πληρωμής, εξώδικη όχληση για παράδοση μισθίου και καταβολή μισθωμάτων, κοινοχρήστων δαπανών. Δικηγορικές υπηρεσίες για θέματα πολυκατοικίας, για τη διαχείριση της πολυκατοικίας, για τα κοινόχρηστα, για διαφορές μεταξύ γειτόνων και ιδιοκτητών οριζόντιων ιδιοκτησιών.

 • Παροχή νομικής προστασίας και συμβουλών σε ιδιοκτήτες περιπτέρων, εκμισθωτές και μισθωτές περιπτέρων, σύνταξη συμφωνητικών με διαφημιστικές και προωθητικές εταιρείες.

 • Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και εταιρείες σε μόνιμη και σταθερή μορφή ή σε επιμέρους υποθέσεις. Μεθοδική επιδίωξη ικανοποίησης αξιώσεων από τιμολόγια, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια και λοιπές απαιτήσεις με άσκηση αγωγής, έκδοση διαταγής πληρωμής κλπ και αντίστοιχα οργάνωση άμυνας εναντίον τέτοιων αξιώσεων με την εφαρμογή των ορθότερων κατά περίπτωση μέσων (ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, ασφαλιστικά μέτρα, εξώδικη δήλωση, ανάκληση επιταγής, αναστολή εκτέλεσης κλπ).

 • Ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για σύσταση εταιρειών (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρεία, μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, αφανή εταιρεία κλπ), τροποποίηση εταιρειών (αύξηση κεφαλαίου, μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων, συγχώνευση, μετατροπή κλπ), λύση και εκκαθάριση εταιρειών.

 • Παροχή ασφαλούς και λεπτομερούς νομικής βοήθειας σε ζητήματα που ανακύπτουν στη διοίκηση νομικών προσώπων, προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, διοικητικών συμβουλίων, στην ευθύνη των διοικητικών συμβούλων, μελών των συμβουλίων, των εταίρων, μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων κλπ.

 • Παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης σε διαφορές μεταξύ εταίρων αλλά και εναντίον εταιρειών. Σύνταξη πρακτικών γενικών συνελεύσεων, διοικητικών συμβουλίων και κάθε σχετικού εγγράφου που χρήζει η καθημερινή εταιρική και εμπορική πρακτική. Παροχή πλήρους νομικής καλύψεως σε υποθέσεις και καθημερινά προβλήματα ατομικών επιχειρήσεων σε κάθε τομέα και έκφανση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

 

Αναλυτικότερα

 • Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και εταιρείες σε μόνιμη και σταθερή μορφή ή σε επιμέρους υποθέσεις. Μεθοδική επιδίωξη ικανοποίησης αξιώσεων από τιμολόγια, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια και λοιπές απαιτήσεις με άσκηση αγωγής, έκδοση διαταγής πληρωμής κλπ και αντίστοιχα οργάνωση άμυνας εναντίον τέτοιων αξιώσεων με την εφαρμογή των ορθότερων κατά περίπτωση μέσων (ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, ασφαλιστικά μέτρα, εξώδικη δήλωση, ανάκληση επιταγής, αναστολή εκτέλεσης κλπ).

 • Ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για σύσταση εταιρειών (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρεία, μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, αφανή εταιρεία κλπ), τροποποίηση εταιρειών (αύξηση κεφαλαίου, μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων, συγχώνευση, μετατροπή κλπ), λύση και εκκαθάριση εταιρειών.

 • Παροχή ασφαλούς και λεπτομερούς νομικής βοήθειας σε ζητήματα που ανακύπτουν στη διοίκηση νομικών προσώπων, προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, διοικητικών συμβουλίων, στην ευθύνη των διοικητικών συμβούλων, μελών των συμβουλίων, των εταίρων, μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων κλπ.

 • Παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης σε διαφορές μεταξύ εταίρων αλλά και εναντίον εταιρειών. Σύνταξη πρακτικών γενικών συνελεύσεων, διοικητικών συμβουλίων και κάθε σχετικού εγγράφου που χρήζει η καθημερινή εταιρική και εμπορική πρακτική. Παροχή πλήρους νομικής καλύψεως σε υποθέσεις και καθημερινά προβλήματα ατομικών επιχειρήσεων σε κάθε τομέα και έκφανση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

 • Αξιόπιστη κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ εταιρειών, επιχειρήσεων, προμηθευτών, πελατών χονδρικής και λιανικής. Έγκυρες και δεσμευτικές συμβάσεις εμπορικού και οικονομικού περιεχομένου, συμβάσεις πωλήσεων, συμβάσεις έργου, αποκλειστικής διανομής, franchising, διαμεσολάβησης, μεσιτείας, αντιπροσωπείας, μεταφοράς κλπ.

 • Επίσης, παροχή ασφαλών λύσεων σε προβληματικές επιχειρήσεις, με την κίνηση της διαδικασίας συνδιαλλαγής (άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα), διαδικασίας πτωχεύσεως και έγκυρες, ασφαλείς και ρεαλιστικές προτάσεις για την εξυγίανση, ανόρθωση και συνέχιση λειτουργίας επιχειρήσεων και εταιρειών.

 • Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλυτικότερα

 • Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και εταιρείες σε μόνιμη και σταθερή μορφή ή σε επιμέρους υποθέσεις. Μεθοδική επιδίωξη ικανοποίησης αξιώσεων από τιμολόγια, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια και λοιπές απαιτήσεις με άσκηση αγωγής, έκδοση διαταγής πληρωμής κλπ και αντίστοιχα οργάνωση άμυνας εναντίον τέτοιων αξιώσεων με την εφαρμογή των ορθότερων κατά περίπτωση μέσων (ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, ασφαλιστικά μέτρα, εξώδικη δήλωση, ανάκληση επιταγής, αναστολή εκτέλεσης κλπ).

 • Ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για σύσταση εταιρειών (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρεία, μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, αφανή εταιρεία κλπ), τροποποίηση εταιρειών (αύξηση κεφαλαίου, μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων, συγχώνευση, μετατροπή κλπ), λύση και εκκαθάριση εταιρειών.

 • Παροχή ασφαλούς και λεπτομερούς νομικής βοήθειας σε ζητήματα που ανακύπτουν στη διοίκηση νομικών προσώπων, προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, διοικητικών συμβουλίων, στην ευθύνη των διοικητικών συμβούλων, μελών των συμβουλίων, των εταίρων, μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων κλπ.

 • Παροχή πλήρους νομικής υποστήριξης σε διαφορές μεταξύ εταίρων αλλά και εναντίον εταιρειών. Σύνταξη πρακτικών γενικών συνελεύσεων, διοικητικών συμβουλίων και κάθε σχετικού εγγράφου που χρήζει η καθημερινή εταιρική και εμπορική πρακτική. Παροχή πλήρους νομικής καλύψεως σε υποθέσεις και καθημερινά προβλήματα ατομικών επιχειρήσεων σε κάθε τομέα και έκφανση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

 • Αξιόπιστη κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ εταιρειών, επιχειρήσεων, προμηθευτών, πελατών χονδρικής και λιανικής. Έγκυρες και δεσμευτικές συμβάσεις εμπορικού και οικονομικού περιεχομένου, συμβάσεις πωλήσεων, συμβάσεις έργου, αποκλειστικής διανομής, franchising, διαμεσολάβησης, μεσιτείας, αντιπροσωπείας, μεταφοράς κλπ.

 • Επίσης, παροχή ασφαλών λύσεων σε προβληματικές επιχειρήσεις, με την κίνηση της διαδικασίας συνδιαλλαγής (άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα), διαδικασίας πτωχεύσεως και έγκυρες, ασφαλείς και ρεαλιστικές προτάσεις για την εξυγίανση, ανόρθωση και συνέχιση λειτουργίας επιχειρήσεων και εταιρειών.

 • Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.

 

ΤΡΟΧΑΙΑ

Αναλυτικότερα

Εξώδικη και δικαστική επιδίωξη πλήρους αποκαταστάσεως κάθε ζημιάς από τροχαίο ατύχημα. Μεθοδική νομική εργασία για την ορθή και δίκαιη καταβολή αποζημίωσης (ζημιές αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας, ηθική βλάβη για τις ζημιές αυτές και τυχόν τραυματισμό, σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη για πρόκληση θανάτου, διαφυγόντα κέρδη, θετική ζημία) από αυτοκινητικό ατύχημα με υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, θανατηφόρο ατύχημα. Διεκδίκηση στα δικαστήρια με αγωγή, ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινή διαταγή εναντίον ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου. Παράσταση πολιτικής αγωγής και υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές βλάβες ή θάνατο. Συνεργασία με μηχανικούς, γιατρούς, πραγματογνώμονες και κάθε άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία με σκοπό την λεπτομερή και άρτια νομική εργασία.